NAH.SH GmbH, Raiffeisenstraße 1, 24103 Kiel, 
Tel: 0431- 66019-79, Fax: 0431- 66019-19

Lena.Krumstroh@nah.sh
www.nah.sh